VOORWOORD AAD VEENMAN:
SLAGKRACHT EN IMPACT

Met veel plezier presenteer ik u hierbij het 5de resultatenboek van de Topsector Logistiek.
Het tweede Topsector Logistiek programma is in 2021 gestart en loopt tot en met 2023.
In dit resultatenboek geven wij u een tussentijdse inkijk in de behaalde resultaten van het programma tot nu toe. Want daar kunnen we trots op zijn!

De Topsector Logistiek doet onderzoek naar innovaties in de logistiek, gericht op maatschappelijke uitdagingen, verduurzaming en concurrentiekracht. Uiteindelijk is de opgave een beweging te creëren door handelingsperspectief te bieden met tools, barrières te slechten en door randvoorwaarden in te vullen. Daarmee schalen we op en bereiken we de meeste impact. We ontwikkelen methodieken die worden omgezet in tools voor het bedrijfsleven.

Denk aan de website www.CO2meter.nu om carbon footprinting toegankelijk te maken voor het logistieke MKB. Of community benchmarks, waarin al 83 sectoren met 4-5 bedrijven participeren. Het Lean & Green programma, waarin deelnemers toewerken naar zero emissie. En de Gedragsbeïnvloedingsstrategie om het bewustzijn bij micro-MKB in de stad te vergroten en hen handelingsperspectief te bieden. Zo vergroten we de slagkracht van de logistiek.
In dit resultatenboek vindt u nog meer voorbeelden, net als op onze website.

Dit resultatenboek biedt een verzameling van projecten om te laten zien wat we doen en is een inspiratiebron voor elke ondernemer en organisatie die een rol speelt in de logistiek om te zien wat kan. Hoe we met elkaar dat grote doel van die concurrerende en emissieloze logistiek in 2050 kunnen halen. Geen enkele organisatie, overheid, MKB, multinational of onderwijs kan dit alleen. Door te laten zien dat we met samenwerken resultaten behalen, willen we anderen inspireren ook de nodige stappen te zetten.

Aad Veenman, boegbeeld Topsector Logistiek 

03.

Wat doet de Topsector Logistiek?

04.

Hier staan wij: onze cijfers

05.

Steden

06.

Multimodale Corridors

 

Mulitmodale Corridors

07.

Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen

Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen

08.

Supply Chains

Supply Chains Carbon Added Accounting

09.

Carbon Footprinting

10.

Human Capital

11.

Internationalisering


Wat doet de Topsector Logistiek?

 

Bekijk video

Onderzoek, Implementatie en Opschaling

De Topsector Logistiek is in 2016 gestart met haar eerste Innovatieprogramma, in 2021 gevolgd door haar tweede programma. Kenmerkend voor de Topsector Logistiek, in tegenstelling tot de andere Topsectoren, is de expliciete focus (naast onderzoek) op implementatie en opschaling.
Dat levert
mooie resultaten op voor de ambities van de Topsector: duurzaam en concurrerend. En een sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven.

Focus op maatschappelijke uitdagingen in Toepassingsgebieden

Waar de aandacht in het eerste programma vooral uit ging naar innovatietopics, zoals Cross Chain Control Centers, synchromodaal transport en de ontwikkeling van een Neutraal Logistiek Informatie Platform, is het huidige programma gericht op het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen binnen de Toepassingsgebieden Steden, Multimodale Corridors, Supply Chains en Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen.
In Stuurgroepen rond die toepassingsgebieden bepalen bedrijven, overheid en kennisinstellingen gezamenlijk
welke projecten nodig zijn om de beweging naar verduurzaming te versnellen, welke barrières moeten worden weggenomen of randvoorwaarden ingevuld en welke kennis nog moet worden ontwikkeld.
 

Financiering

De Topsector Logistiek wordt (vooral) gefinancierd vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gericht op implementatie en opschaling en onderzoek, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (PPS toeslagregeling, via TKI Dinalog), gericht op onderzoek, en het Ministerie van BZK (via IenW) voor stikstofreductie Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen, gericht op implementatie en opschaling en onderzoek.

Hier staan wij: onze cijfers

De Topsector Logistiek is geen vrijblijvend innovatieprogramma; we willen een concrete en meetbare bijdrage leveren aan het realiseren van onze ambitie. De KPI’s richten zich dan ook op verduurzaming (KPI 1), de bijdrage van ketenregie aan het BBP (KPI 2) en concurrentiekracht (KPI 3). Omdat het programma een sterke opschalingdoelstelling kent, kijken we daarnaast naar de omvang van de betrokkenheid van bedrijven, kennisinstellingen en overheden en van studenten. Tussentijdse resultaten waar we nu al trots op zijn!


KPI 1: Verduurzaming / Uitstootreductie

1. In 2023 zijn 1.500 bedrijven actief bezig met CO₂ meting en/of reductie.

Dit wordt gemeten door het tellen van bedrijven die deelnemen in het project carbon footprinting, andere onderdelen van het Topsector Logistiek programma en/of de spin-off van deze activiteiten buiten het programma.

Eind 2022 tellen we 840 bedrijven in het programma. Daar is de spin-off bij bijvoorbeeld BigMile nog niet meegeteld, evenals de deelnemers in Lean & Green.

Aantal bedrijven bezig met CO₂-reductie

2. Het aantal segmenten waarin meerdere bedrijven hun CO₂ reductie onderling gebenchmarkt hebben, is eind 2023 gegroeid van 0 (in 2020) naar 80 (van de 100) segmenten.

Dit wordt gemeten door het tellen van segmenten, die deelnemen in het project carbon footprinting, andere onderdelen van het Topsector Logistiek programma en/of de spin-off van deze activiteiten buiten het programma.

Eind 2022 zijn er 83 segmenten actief in de community benchmark, waarvan er 40 reeds zijn afgerond. Het aantal geïdentificeerde segmenten is uitgebreid naar 110. We richten ons op het meten in 90 segmenten.

3. Inzicht in werkelijke uitstoot van stikstof in binnenvaart en bouwlogistiek en methodiek stikstof footprinting is versneld gerealiseerd.

Deze streefwaarde is kwalitatief en wordt gerapporteerd door het programmabureau. Om tot dit inzicht te komen, worden onderzoeken aanbesteed of uitgezet. Die onderzoeken leiden tot inzichtelijke rapportages die breed worden gedeeld. Ook wordt de methodiek voor stikstof-footprinting ontwikkeld.Eind 2022 zijn de eerste rapporten voor binnenvaart en bouwlogistiek opgeleverd. Nader onderzoek is gepland:

  • meten op schepen
  • vervolg voor bouwmaterieel en bouwlogistiek.

De stikstofmethodiek voor bouwlogistiek wordt versneld ontwikkeld. Er is een werkend prototype.

 


KPI 2: BBP aandeel van ketenregie

1. De toegevoegde waarde van ketenregieactiviteiten aan het BBP groeit nominaal van €18,6 miljard in 2015 naar € 22,4 miljard in 2023.

Dit wordt gemeten door een extern bureau middels het optellen van de toegevoegde waarde van vooraf gedefinieerde logistieke ketenregiefuncties. De toegevoegde waarde van alle functies in Nederland wordt door het CBS per functie verzameld, maar niet opgeteld tot een totaal van ketenregieactiviteiten. Onderzoeksorganisatie TNO en Buck Consultants International hebben deze methodiek ontwikkeld en de monitoring een aantal jaren uitgevoerd. De bestaande methodiek wordt verrijkt met een aantal te kiezen IT-functies, die eerder niet zijn meegeteld.

Er zijn nog geen nieuwe cijfers bekend. We starten het proces op om in het volgende resultatenboek nieuwe cijfers te kunnen presenteren.

De toegevoegde waarde van ketenregieactiviteiten aan het BBP


KPI 3: Concurrentiekracht

1. De positie op de Logistics Performance Index is een top 10 positie (top 5 in Europa), waarbij de score niet onder de 3,95 zakt.

Dit wordt eens in de twee jaar gemeten door de Wereldbank, middels enquêtes onder logistiek bedrijfsleven.

De laatste cijfers zijn van 2018: Nederland scoort 4,02 en is 6e wereldwijd en 5e van Europa.

 

 

2. De mate waarin het bedrijfsleven bereid is mee te investeren in het topsector logistiek programma komt eind 2023 uit op 50%.

Dit wordt gemeten door de gerealiseerde co-financiering bij de programmainvesteringen in de Topsector Logistiek. Het verdienvermogen van de sector moet voldoende zijn om te kunnen investeren in innovatie. De mate van co-financiering is dan ook indicatief voor de concurrentiekracht.

 

Investering bedrijfsleven in TSL programma


Opschaling

Dit Topsectorprogramma ligt er een speciale focus op opschaling. Toepassingen en kennis uit de Topsector Logistiek wordt breed verspreid en ingezet. De opschaling wordt gemeten in bereik en betrokkenheid:

Bereik en betrokkenheid

AantallenDoelstellingHuidige situatie
Bedrijven bereikt15.00011.867
Studenten bereikt1.0001.094
Bedrijven betrokken *3.5001.556
Studenten betrokken500350


* Dit zijn alle partijen op de logoplaat hieronder. Dit is zonder de bedrijven uit de community benchmark en de gebruikers van de e-learningmodule.


Deelnemers

Steden

Geen uitlaatgassen van vrachtwagens of bedrijfsbusjes meer in de stad: zo’n 40 steden voeren per 2025 een zero-emissiezone (ZE-zone) in. Een groot deel van de binnenstad is dan alleen nog toegankelijk voor schone (emissievrije) bestelbussen en vrachtwagens.
Daarmee wordt een belangrijke stap gezet op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050.
 

De Stuurgroep Steden van de Topsector Logistiek (TSL) houdt zich in het kader van de Uitvoeringsagenda ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) bezig met toegepast onderzoek. Daarnaast ligt de focus op het ontwikkelen van handvatten en methodieken en het vergroten van de bewustwording en betrokkenheid van stakeholders (zoals (kleine) ondernemers en toeleveranciers) bij de transitie naar zero-emissie vervoer. 

 

Bekijk video

 

Gedragsbeïnvloeding

De overstap van het mkb naar schone vracht- of bestelauto’s is in essentie een gedragsveranderingsopgave. Daarom werkt de Stuurgroep Steden sinds 2019 samen met het Behavioural Insight Team (BIT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De stuurgroep en het BIT werken
aan een onderzoek naar de vormgeving en uitvoering van een gedragsaanpak voor de transitie naar ZE-vervoer en slimme logistiek binnen uiteenlopende mkb-sectoren.

De opgedane kennis willen we vertalen naar de ontwikkeling van toepasbare oplossingen en praktische tools. Door deze oplossingen en tools laagdrempelig te introduceren bij de (potentiële) gebruikers willen we de bewustwording over zero-emissie vervoer aanjagen bij stakeholders in de stadslogistiek. Het doel is eerst en vooral de informatieachterstand bij mkb-ondernemers weg te nemen.

Lees meer

 

 

Welke elektrische bestelbus bestellen?

Bij de afweging om een diesel bestelwagen te vervangen voor een elektrische bestelwagen, speelt de investering en gebruikerskosten een belangrijke rol. In de meeste gevallen is een elektrische bestelwagen duurder in aanschaf dan een diesel bestelwagen. Gelukkig zijn er diverse regelingen die de aanschaf van een elektrische bestelwagen een stuk interessanter maken.
Ook de gebruikerskosten zijn in de meeste gevallen een stuk lager.

Het aanbod van elektrische bestelauto’s groeit hard. Om ondernemers daarom te helpen bij hun keuze is de TCO-tool ontwikkeld, Total Cost of Ownership. Via de website:
welkeebestelbus.nl kunnen kleine en middelgrote ondernemers en zelfstandigen eenvoudig berekenen welke elektrische bestelwagen voor hen het meest passend is. Ook helpt de website bij het vinden van passende subsidieregelingen.  

Lees meer

 

 

Healthy Citylab

Ruim de helft van de wereldbevolking woont in steden. Ook in Nederland hebben de stedelijke gebieden een grote aantrekkingskracht. En die neemt naar verwachting de komende jaren alleen maar toe. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Hoe houden we bijvoorbeeld deze drukbevolkte steden leefbaar? Hoe zorgen we voor het welzijn van de met name kwetsbare bewoners van die steden? Daarom onderzoeken we in het Healthy City Lab hoe de logistiek hier een positieve bijdrage aan kan leveren. In verschillende fieldlabs bekijken we deze vraagstukken vanuit de logistieke last mile. 

Lees meer

 

Multimodale Corridors

Het uitvoeringsprogramma Multimodale corridors richt zich op de uitdaging om goederenstromen via knooppunten en transportcorridors zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te richten. Het Joint Corridors Off-Road programma helpt verladers en vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en short sea. Gezamenlijk met de bedrijven maken zij multimodale transportcorridors naast de weg mogelijk in elke regio van Nederland.
Ook verduurzaming van de binnenvaart speelt een belangrijke rol in het behalen van de doelstellingen. Daarnaast zien we goede resultaten in onderzoeken naar toepassing van technologische innovaties als automatisering en digitalisering en effectieve ketenregie voor een andere inrichting van dienstregelingen en goederensamenstelling in treinen.
Ook de pilot ‘Afval over water’ laat nu al goede resultaten zien.  
 

 

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

Pilot: Afval over water

Restafval samenpersen tot balen, deze per binnenvaartschip vervoeren in plaats van over de weg en zo 40 tot 50% CO₂ besparen. Diverse organisaties startten met deze unieke proef vanuit Zuid-Limburg. Initiatiefnemer L’Ortye pakt deze pilot op samen met AVR, waste-to-product bedrijf Renewi en Fransbergen, met ondersteuning door Topsector Logistiek, LIOF, Zuid-Limburg Bereikbaar, Bureau Voorlichting Binnenvaart en Blueports. 

Lees meer

 

afval over water

Bekijk video

Bekijk video

 

Joint Corridor Off-road

Joint Corridors Off-Road is een programma van de Topsector Logistiek waarin honderden verladers en vervoerders samenwerken om een modal shift te realiseren. Het programma helpt verladers en vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en short sea. Gezamenlijk met de bedrijven maken wij multimodale transportcorridors naast de weg mogelijk in elke regio van Nederland. Het programma heeft daarvoor een landelijk dekkend ecosysteem gecreëerd. 

Lees meer

 

 

Verduurzaming Binnenvaart

De binnenvaart speelt een belangrijke rol in duurzaam vervoer, maar ook in het voorkomen van congestie op bepaalde vervoersassen tussen de haven en het achterland. Zo speelt de binnenvaart een belangrijke rol in het logistieke systeem in Nederland. Met de steeds verdere verschoning en verbeterde efficiëntie in het wegvervoer (door bijvoorbeeld inzet van Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie, oftewel LZV’s), kan de positie van de binnenvaart onder druk komen te staan.  

Lees meer

 

Mulitmodale Corridors

 

Kien Logistics gebruikt Control Tower 4.0 voor Farm Frites 

Dagelijks worden containertransporten georganiseerd en diensten ingekocht bij rederijen voor de wereldwijde logistiek van levensmiddelen, bijvoorbeeld aardappelverwerkingsproducten zoals van Farm Frites. Om de achterlandtransporten efficiënt en duurzaam te kunnen plannen en hun klanten te informeren over de status van zendingen, betekende dit voor planners handmatig en tijdrovend de aankomsttijden controleren door de vele verschillende websites en portals van rederijen te bezoeken. Juist het MKB heeft beperkte middelen en specialisten om data te verwerken en te analyseren; er is behoefte aan oplossingen die kostenefficiënt en laagdrempelig in de bedrijfsomgeving te implementeren zijn.  

Lees meer

 

 

Het spoor als volwaardig alternatief in het multimodale netwerk

Ons synchromodale vervoersnetwerk staat onder druk. Congestie op de wegen leidt tot beperkte bereikbaarheid en doorstroming, ook op belangrijke goederencorridors als Rotterdam – Ruhrgebied. Met daarnaast de noodzakelijke reductie van emissies, zetten de Topsector Logistiek en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vol in op modal shift; meer gebruik van de binnenvaart en het spoor. Het doel is de verschillende modaliteiten effectief in onderlinge samenhang en flexibel in te kunnen zetten in het gehele netwerk van corridors en knooppunten. Hierbij zijn er uitdagingen voor het spoor op het gebied van onder andere flexibiliteit en efficiency. Als er bijvoorbeeld laag water is, kan een verlader niet snel van de binnenvaart naar het spoor. Om een volwaardig flexibel alternatief binnen het synchromodale netwerk van de toekomst te kunnen zijn, dient er echt anders naar het spoor als modaliteit in het gehele netwerk gekeken te worden.  

Lees meer

 

Bouwlogistiek en

Mobiele Werktuigen

Het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen heeft als doel de bouwlogistiek te verduurzamen en schoner te maken, onder meer door NOx– en CO₂-reductie te realiseren.
Dit programma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma
Emissieloos Bouwen dat deel uitmaakt van de overkoepelende routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).
Dit toepassingsgebied is eind 2021 toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma van Topsector Logistiek. 
 

 

 

 

Control tower
toepassingen voor bouwlogistiek

In de komende jaren worden één miljoen nieuwe woningen gebouwd, de woningvoorraad verduurzaamd en de infrastructuur vernieuwd. Nu al is 30 procent van het zakelijke verkeer in steden toe te rekenen aan de bouw: dagelijks rijden er meer dan 200.000 bestelbusjes en 20.000 vrachtwagens onze steden in en uit. Dit leidt tot ergernis en kosten in de vorm van files, uitstootemissies (CO₂, fijnstof), problemen met luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid.

Lees meer

 

Bekijk videoSerious Gaming

Het optimaliseren van logistieke processen is steeds belangrijker geworden in de bouw. Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek waarmee men flink bespaart op kosten, bouwtijd, hinder en schadelijke uitstoot. Maar voor goede bouwlogistiek is afstemming en samenwerking binnen de keten cruciaal. Ketenpartijen zien steeds vaker de voordelen van onderlinge afstemming en samenwerking. De menselijke factor is hierin bepalend op alle niveaus: de werkvloer, het management en over de afdelingen heen. Het is van belang dat ketenpartijen inzicht krijgen in elkaars rol en manier van denken. 

Lees meer

 

NOx-uitstoot transport en mobiele werktuigen.

De Topsector Logistiek heeft de afgelopen jaren de Carbon Footprinting methode vervolmaakt en opgeschaald. Deze is erop gericht om de CO₂-uitstoot van transport en logistiek auditeerbaar te meten uit primaire data en deze toe te wijzen aan lading en opdrachtgevers. De vraag om op dezelfde manier stikstofuitstoot van transport en mobiele werktuigen te monitoren bestond al langer. Door de stikstofcrisis is de vraag heel actueel geworden.
In samenwerking met TNO is een oplossing ontwikkeld.
  
 

Lees meer

Supply Chains

 

Nederland heeft als logistiek land een enorm belangrijke functie in wereldwijd aangestuurde supply chains. Slimmere ketenregie in combinatie met steeds hoger wordende eisen (sneller, duurzamer, met minder resources) leunt op digitalisering van data en informatie. Bovendien is deze digitalisering van data en informatie noodzakelijk in veel meer toepassingen, met veel meer sensoren en veel meer in detail dan tot nu toe gebruikelijk was.  

De doelstelling van de Topsector Logistiek is maximale supply chain visibility, effectieve inzet van middelen, optimale toedeling van infrastructuurcapaciteit en het stimuleren van een innovatieve omgeving voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. De methode voor Carbon Added Accounting en de ontwikkelingen rondom de digitale vrachtbrief (eCMR) zijn goede en werkbare voorbeelden van digitalisering binnen de supply chain. 

 

Klik hier voor de subonderwerpen:

eCMR / Digitalisering

Carbon Added Accounting

 

 

eCMR / Digitalisering

De elektronische vrachtbrief is één van de speerpunten om ketendigitalisering in de logistiek tot stand te brengen. Dit vraagt om uitwisseling van primaire digitale operationele gegevens tussen minimaal 3 partijen, namelijk de verzender, transporteur en ontvanger. Deze gegevens zijn verweven met de andere bedrijfsprocessen en een deel van dezelfde gegevens worden door overheden gebruikt voor handhavingsdoeleinden. Koppelingen maken vraagt om standaardisatie van gegevens-definities, wat weer de basis is voor verdere digitalisering. De Topsector Logistiek richt zich in dit proces op het wegnemen van barrières om zo adoptie te kunnen versnellen.  

Lees meer

 

Bekijk video

Supply Chains Carbon Added Accounting

 

Carbon Added Accounting

Aantoonbaarheid binnen productieketens wordt steeds belangrijker. Of het nu gaat om de herkomst van onze kleding, de samenstelling van de biobrandstoffen of de eigenschappen van gebruikte materialen in bouw. Betrouwbare informatie vanuit de gehele productieketen is nodig om de juiste keuzes te maken wanneer er producten worden gekocht of ontworpen. De toenemende druk van consumenten en koplopende bedrijven zorgt voor de opkomst van internationale wetgeving, zoals de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive en de Inflation Reduction Act in de VS.

Lees meer

 

Carbon Footprinting

De logistieke sector heeft een groot aandeel in de CO₂-uitstoot. Daarom is het belangrijk in de keten te kijken naar wat de uitstoot is van de verschillende schakels en of die uitstoot omlaag kan. Ook wordt er vaker een prijs aan CO₂ gehangen, wat een steeds grotere invloed op de resultaten heeft. De Topsector Logistiek heeft samen met bedrijven al veel praktische kennis opgebouwd. Veel bedrijven, die begonnen zijn met Carbon Footprinting en dat proces onder de knie hebben, worden nieuwsgierig naar hun performance ten opzichte van de concurrenten. Om te leren en te verbeteren. 

 

Klik hier voor de subonderwerpen:

Community Benchmarks

CO2meter.nu

Bekijk video

 

Community benchmarks

Vaak zijn er ideeën dat het slimmer en goedkoper kan, bijvoorbeeld waar je zonder concurrentie kan samenwerken, zoals bij het ophalen van emballage. Maar gezond verstand onderbouwen met cijfers is niet eenvoudig. Je hebt ook cijfers van de concurrent nodig. Community benchmarking kan op al deze vragen een praktisch antwoord te geven. 

Lees meer

 

 

CO2meter.nu

Samen met evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft Topsector Logistiek de website www.co2meter.nu gelanceerd. Via deze website bieden de samenwerkende organisaties bedrijven een laagdrempelige manier om de CO₂-uitstoot van hun transportactiviteiten te berekenen. 

Lees meer

 

Human Capital

 

De innovatie en kennis die in de Topsector Logistiek wordt ontwikkeld, willen we zo breed mogelijk verspreiden, zodat deze zo veel mogelijk wordt toegepast. Via het onderwijs is daarvoor een zeer effectieve methodiek. Niet alleen nemen de studenten deze kennis mee naar de bedrijven waar ze gaan werken en zijn ze tijdens hun studie de innovaties al bij bedrijven aan het implementeren, ook zetten we het onderwijs in om de soms abstracte kennis om te zetten in handzame tools voor bedrijven.  

Dit doen we via onderwijsvouchers en implementatievouchers. Onderwijsvouchers zijn gericht op het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, dat tijdens colleges of praktijkopdrachten wordt gegeven, niet alleen voor de onderwijsinstelling die het ontwikkeld, maar vrij beschikbaar. Hiermee zijn al zo’n 1.000 studenten bereikt en hebben 350 studenten actief met bedrijven gewerkt. Implementatievouchers zijn gericht op het ontwikkelen van tools en methodieken, zoals quickscans of serious games, die implementatie van innovatie bij met name het mkb versnellen. Hiermee zijn al zo’n 300 bedrijven bereikt. 

 

 

Klik hier voor de subonderwerpen:

Carbon Footprinting

Platform Stadslogistiek

 

Carbon Footprinting

De resultaten van het Carbon Footprintingprogramma van de Topsector Logistiek zijn door de Universiteit van Twente vertaald in onderwijsmiddelen, cases en tools en aangepast van wo-niveau naar geschikt materiaal voor HBOopleidingen, het regionale mkb en netwerkorganisaties. Deze zijn ingezet om bedrijven te ondersteunen bij het verduurzamen. 

Lees meer

 

 

Platform Stadslogistiek

Voor Stadslogistiek is door de Hogeschool Utrecht in 2021 via drie onderwijsvouchers een integraal pakket aan leermiddelen voor mbo-, hbo-, en wo-studenten én (beginnende) professionals op het gebied van stadslogistiek ontwikkeld. Het pakket bestaat uit concrete kennis en tools ten aanzien van stadslogistiek, bijvoorbeeld ten aanzien van de zero emissiezones in steden. Het materiaal is bijeengebracht op een portal, waardoor het mogelijk is deze kennis snel beschikbaar te stellen en op te schalen naar bredere doelgroepen.  

Lees meer

 

Internationalisering


Internationalisering in de Topsector Logistiek heeft als ambitie de acquisitie van logistieke activiteiten naar Nederland én de export van Nederlandse kennis en kunde naar het buitenland. Nederland Distributieland (NDL) vervult de centrale rol bij de uitvoering van dit thema en is uitvoerder van de opdracht zowel wat betreft acquisitie als export. 

 

 

 

 

Klik hier voor de subonderwerpen:

Acquisitie

Export

 

Acquisitie

NDL verwacht in 2022 ongeveer 400 nieuwe investeringsprojecten ter identificeren en tussen 75-100 landingen te realiseren. Een nieuw investeringsproject heeft betrekking op contacten van NDL met verladers die bezig zijn met de ontwikkeling van een Europese supply chain. Een landing heeft betrekking op een verlader die na advies en/of matchmaking door NDL logistieke activiteiten in Nederland is opgestart.

Lees meer

 

 

Export

In 2022 is NDL gestart met het ontwikkelen van een functie die de export van logistieke diensten, innovaties en kennis bevordert.
In samenwerking met TKI
Dinalog en Connekt wordt eraan gewerkt om kennisontwikkeling, innovatie, toepassing en opschaling in structuur te verbinden aan internationaliseringsactiviteiten. 
 

Lees meer